Jdi na obsah Jdi na menu

Naše MŠ

 

NÁZEV : Mateřská škola Březová, okres Beroun, příspěvková organizace

SÍDLO: Březová 51, 26751, Zdice


ZŘIZOVATEL : Obec Březová


PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace

způsob hospodaření : vlastní účty (prostředky z rozpočtu zřizovatele a ze
státního rozpočtu )

IČO : 21551499


ŘEDITELKA ZAŘÍZENÍ : Marika Vaculíková, DiS.


DATUM ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ : 1.9.2013


KAPACITA ŠKOLY : celkem = 25 dětí

NAŠE HLAVNÍ CÍLE:

     Děti chápeme jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a právě jako taková má být akceptována. Přály bychom si, aby z dětí vyrostli slušní, samostatní lidé, kteří umí pozdravit, poděkovat, omluvit se, pomoci, podívat se zpříma do očí a neutíkat před zodpovědností.  Aby naše MŠ byla místem, kde se děti budou cítit dobře, kde budou šťastné a spokojené.

CHARAKTERISTIKA BUDOVY:

     MŠ je přízemní budova, která v letošním roce prošla velkou rekonstrukcí vnitřních prostor a má novou střechu. V příštím roce je plánovaná výměna oken a zateplení celé budovy. Vnitřní prostor je uspořádán takto: třída- velká místnost, která slouží jako herna, jídelna a zároveň ložnice dětí. Třída je vybavena novým, barevným nábytkem splňujícím všechny hygienické normy. K příjemnému klimatu ve třídě přispívají veselé malby na stěnách. Dále se zde nachází nově vybavená šatna, umývárna a kuchyně- výdejna. K budově školy náleží prostorná zahrada, vybavená novou skluzavkou, dřevěným domečkem, dvěma houpadly, pískovištěm, velkou dřevěnou tabulí na kreslení  a dvěma dřevěnými hracími prvky. V budoucnu plánujeme dovybavení některými herními prvky.

 

O DĚTI SE PEČLIVĚ STARAJÍ:

Marika Vaculíková,Dis: ředitelka MŠ

Zdeňka Konopásková: učitelka
Eva Šarochová: školnice, kuchařka
 

 

VĚCNÉ (MATERIÁLNÍ) PODMÍNKY:

 

     Škola disponuje dostatečně velkým prostorem na stanovenou kapacitu dětí. Díky darům od občanů obce a od rodičů přijatých dětí je třída vybavena dostatečným množstvím hraček a knih. Každá hračka má své místo a je umístěna tak, aby si ji děti mohly samy vzít a po hře ji také uklidit. Nábytek je rozmístěn účelně. Metodické a didaktické pomůcky jsou doplňovány postupně, většinu pomůcek vyrábí samy učitelky. O estetický vzhled se starají paní učitelky a nemalou měrou se na něm podílejí děti svými výtvory.

 

ŽIVOTOSPRÁVA:

     Strava je pro děti zajišťována firmou Školní jídelny Hořovice, která má dlouholetou tradici a řadu spokojených strávníků. Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Po celý den je zajištěn pitný režim. K dispozici je čaj, pitná voda a pitná voda s ovocným sirupem. Každé dítě má svůj kelímek, který je opatřen jménem. Denní řád je dostatečně pružný a flexibilní s ohledem na aktuální situaci a individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku. Ven chodíme denně, pokud to dovolí povětrnostní podmínky. Děti nejsou nuceny ke spánku, mohou dle potřeby jen odpočívat. Děti, které nepotřebují spánek si po odpočinku mohou prohlížet např. dětské knihy a časopisy. Ve druhém pololetí je tento čas věnován individuální práci s dětmi.

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY:

     Všechny zaměstnankyně mateřské školy svým chováním a jednáním usilují o: spokojenost dětí a bezpečné a vstřícné prostředí. Učitelky se dětem plně věnují a pružně reagují na individuální potřeby každého dítěte. Osobní svoboda a volnost dítěte je vyvážená nezbytnou mírou omezení, s dětmi si vytváříme pravidla soužití ve třídě s důrazem na prosociální chování. Pro všechny zaměstnankyně školy je nejdůležitější empatie, podpora, vstřícnost, naslouchání. Děti vedeme motivací a osobním příkladem ke zdvořilému chování k ostatním, k umění domluvit se a pomáhat si navzájem.

 

ORGANIZACE:

     Provoz mateřské školy je každý všední den od 6.30 – 16.30 hod.

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7. 30  hod., a to telefonicky nebo

e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na   předepsaném              formuláři vedení MŠ.

 

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

RODIČE MAJÍ PRÁVO:

 

-           na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

-           po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 

-           konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou    školy

 

-           přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 

-           projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

-           požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

 

REŽIM DNE:

Do  8.00  hod.  Scházení dětí. Učitelka dbá na citový kontakt s dětmi a zapojení dítěte do hry.
Do  9.15 hod.  vzdělávací činnost v souladu s třídním vzdělávacím programem( spontánní i řízené činnosti ve skupinách i individuálně, pohybové aktivity, tvořivé hry, hudební činnosti…), hygiena, příprava na přesnídávku

Přesnídávka 9.00 hod. Učitelka vede děti k pozitivnímu přijímání jídla.
Do 11. 30 hod. Pokračování vzdělávací činnosti dle TVP. Rozvoj všech oblastí. Příprava na pobyt venku, sebeobsluha s dopomocí. Pobyt venku- mimo prostředí MŠ maximální počet na učitelku 20 dětí, při polodenním pobytu venku ( výlety) vždy 2 učitelky.

Pobyt venku je realizován na školní zahradě nebo ve volné přírodě. Učitelka neustále sleduje dodržování zásad BOZD. 

Do 12.30 hod. Hygiena a příprava na oběd, oběd. Děti jsou vedeny k samostatnosti, mohou si určit množství jídla. Děti dojídají v klidu, není na ně spěcháno. V žádném případě děti do jídla nenutíme.

Odchod dětí, které navštěvují MŠ polodenně: Po 12.30 hod.

Do 14.30 hod.  Odpočinek  a klidové činnosti dětí. Ukládání do postýlek probíhá v klidné atmosféře, děti si mohou vzít do postýlky oblíbeného plyšáčka. Učitelka dětem přečte nebo vypráví pohádku, někdy děti poslouchají pohádku z CD nebo relaxační hudbu. V průběhu spánku učitelka děti stále kontroluje. Děti nejsou k spánku nuceny, mají možnost jiných klidových aktivit, které neruší ostatní děti. Následuje nenásilné buzení dětí.

Do 16.30 hod. Hygiena po probuzení, větrání lůžkovin a pyžámek, svačina. Po svačině úklid lůžkovin a lehátek s dopomocí dětí. Zájmové činnosti, v případě pěkného počasí pobyt venku, rozcházení dětí domů.

 

Režim dne je pružný, reaguje na individuální možnosti a potřeby dětí. Jsou vytvářeny podmínky pro respektování věkových zvláštností dětí.

           

Hra spontánní:  Probíhá po příchodu dětí a dále dle potřeb, věku a schopnosti dětí.

 

 

 

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

     MŠ řídí ředitelka, velký důraz je ale kladen na vzájemnou spolupráci, vstřícnou komunikaci, respektování se navzájem, přátelskou atmosféru a týmovou práci.

Jsou respektovány a konzultovány názory všech zaměstnanců.

Pravidelně jsou svolávány pedagogické a provozní porady, kde je konzultován chod školy, naplňování vzdělávacích cílů, probrány plány do budoucna a další potřebné informace. Z každé porady je proveden zápis.

 

PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ:

 

     V mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice a 1 provozní pracovnice.

Pedagogické pracovnice usilují o další profesní růst prohlubováním své kvalifikace.
Učitelky jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery. Specializace jednotlivých pedagogických pracovnic je využita při hlavní výuce.