Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

NAŠE ŠKOLKA

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 25 dětí a nabízíme vzdělávání dětem předškolního věku. Budova MŠ se nachází v klidné části obce Březová, ze zahrady máme výhled na hrady Žebrák a Točník. Okolí školky je klidné a procházky do přírody jsou nedílnou součástí našich aktivit. Nedaleko se nachází naučná stezka Údolím ticha. Okolní křivoklátské lesy poskytují dětem příležitost pro poznávání rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí. K vycházkám často využíváme blízký smíšený les. 


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Máme zpracovaný vlastní školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem "Vyrazíme všichni hned objevovat celý svět." Naší snahou je přiblížit dětem svět, který je dětskýma očima vnímán jako tajemný, proměnlivý, lákavý a neznámý. Naše děti žijí ve světě otevřeném, plném změn a každý si v budoucnu bude muset najít v tomto světě své místo. Naučíme-li děti projevovat se jako svébytné sebevědomé osobnosti, které se umí rozhodovat a nést odpovědnost za sebe sama a své činy, mohou si později svou životní cestu hledat samy a nezávisle. Usnadňujeme dětem vstup mezi své vrstevníky, mezi nimiž budou do budoucna žít a pracovat, hledat si přátele i partnery pro život.

V naší práci vycházíme z filozofie montessoriovské pedagogiky, jejímž hlavním heslem je "Pomoz mi, abych to dokázal sám." Proto vedeme děti především k tomu, aby se o sebe zvládly postarat samy a nebyly odkázáni jen na péči dospělého.

Pokud 

  • se sám zvládnu postarat o své věci,
  • když něco nevím, umím se zeptat,
  • když mi něco nejde, umím si říct o pomoc,

dává mi to do života daleko víc, než když to za mě od malička dělá někdo jiný. Přestože mi některé věci nejdou a trvají mi déle, je pro mě daleko přínosnější to zkoušet znovu a znovu a zažít i drobný neúspěch. Protože jednou se mi to přece jen povede. To, že jsem se to naučil já sám, je pro mě ta největší odměna, která mi dává pocit, že příště zvládnu překonat další a náročnější překážky.

Hlavním cílem pedagogického procesu je komplexní rozvoj osobnosti dítěte vzhledem k jeho individuální možnostem a schopnostem. Za stěžejní považujeme to, aby vzdělávání děti bavilo a bylo pro ně zdrojem příjemných prožitků. Vzdělávací nabídka je dostatečně pestrá a všestranná, aby děti měly možnost využít a rozvíjet své silné stránky, ale zároveň je úkolem pedagoga přiblížit jim oblasti a činnosti, které jim nejsou zatím blízké. Často využíváme hry s prvky artefiletiky, které v sobě zahrnují prožitkové učení, problémové učení a zároveň rozvíjí komunikativní dovednosti dětí. Je v nich prostor pro rozvoj estetiky, tvořivosti a kooperace. Dalšími metodami naší práce jsou didakticky zacílená činnost, kooperativní učení, spontánní hra, situační učení a modelové situace.

Školní vzdělávací program je k dispozici v šatně mateřské školy.

O DĚTI SE PEČLIVĚ STARAJÍ:

Mgr. Zuzana Kljapová: ředitelka MŠ

Věra Turčiačíková: učitelka MŠ

Lucie Francová: učitelka MŠ

Eva Simrová: školnice, kuchařka

Pedagogické pracovnice usilují o další profesní růst prohlubováním své kvalifikace.
Učitelky jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery. 


VĚCNÉ PODMÍNKY:

Naše mateřská škola otevřela své brány 9. 9. 2013. V roce 2012 uzavřela obec díky neúnavné práci paní starostky a zastupitelstva obce smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. Díky této dotaci mohla být rekonstrukce budovy MŠ zahájena. V první etapě rekonstrukce byly provedeny nezbytně nutné práce pro umožnění zprovoznění třídy pro 25 dětí s odpovídajícím sociálním zázemím včetně výdejny jídel. Ve druhé etapě rekonstrukce dostala naše škola (rovněž z dotace Středočeského kraje) novou fasádu a nová okna.

Třída je dostatečně velká místnost, která je částečně rozdělena nábytkem a herními prvky a poskytuje dostatek prostoru pro různé aktivity během dne. Slouží jako herna, pracovna a jídelna. Výzdoba na stěnách je tvořena převážně pracemi dětí. V budově se dále nachází šatna pro děti, umývárna se sociálním zařízením, kancelář ředitelky, kuchyně – výdejna, úklidová místnost a sociální zařízení a šatna pro zaměstnance. Školka disponuje také samostatnou a prostornou ložnicí, která je využívána také pro akce s rodiči nebo divadelní představení. Velkou výhodou celého prostoru je přehlednost a funkčnost, ty jsou dobrým předpokladem pro zajištění bezpečnosti dětí a k efektivní organizaci činností.

Třída je rozčleněna nábytkem a herními prvky tak, aby vyhovovala skupinových i individuálním aktivitám.  Pro tvořivé a námětové hry je prostor v kuchyňském koutku a na koberci. Pestrá je nabídka stavebnic pro rozvoj konstrukčních dovedností a prostorového vnímání. Zejména předškolákům jsou určeny logické hry a stavebnice.  Děti mají možnost rozvíjet své dovednosti ve většině oblastí. Hračky jsou v poličkách a šuplících volně přístupné. Vedeme děti k tomu, aby hračky vracely na určené místo a chovaly se k nim ohleduplně.


ŽIVOTOSPRÁVA:

Strava je pro děti zajišťována školní jídelnou MŠ Stašov. Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Po celý den je zajištěn pitný režim. Denní řád je dostatečně pružný a flexibilní s ohledem na aktuální situaci a individuální potřeby dětí. Děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku. Ven chodíme denně, pokud to dovolí povětrnostní podmínky. Děti nejsou nuceny ke spánku, mohou dle potřeby pouze odpočívat.


PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY:

Všechny zaměstnankyně mateřské školy svým chováním a jednáním usilují o spokojenost dětí a bezpečné a vstřícné prostředí. Osobní svoboda a volnost dítěte je vyvážená nezbytnou mírou omezení, s dětmi si vytváříme pravidla soužití ve třídě s důrazem na prosociální chování. Pro všechny zaměstnankyně školy je nejdůležitější empatie, podpora, vstřícnost, naslouchání. Dětem jdeme osobním příkladem a motivujeme je ke zdvořilému chování k ostatním, k umění domluvit se a pomáhat si navzájem.


ORGANIZACE:

Provoz mateřské školy je každý všední den od 6.30 – 16.30 hod. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s  učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7. 00 hod., a to telefonicky nebo SMS. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně či telefonicky.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně i na webových stránkách a fb profilu. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.REŽIM DNE

Časový harmonogram dne v MŠ hledá optimální rovnováhu, aby mohl vyhovět dětem ve věkově smíšeném kolektivu. Zatímco děti mladší se častěji věnují hrám volným, dětem v posledním roce před zahájením školní docházky a dětem s odkladem školní docházky je nabízeno více didakticky zacílených aktivit.


  

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.